مدیریت فرایند کسب و کار

در دنياي امروز تغيير و پويايي سازمانها از اصول اوليه اي است، كه مديران با توجه به اين اصل بايد سيستمهاي مورد نظر را طوري تعديل و اصلاح كنند كه با شرايط محيطي سازگار باشند .یکی از رویکردهای جدیدی که به حیات سازمان ها در فضای پر از رقابت امروز کمک می کند رویکرد فرایند محوری و مدیریت مبتنی بر فرایند است.

خودكارسازي فرآيندها واستفاده از روش شناسي استاندارد براي طراحي فرآيندها در سازمانهاي بزرگ منجر به دستيابي به اهداف راهبردي كسب و كار نظير كاهش هزينه كل، كنترل ريسك وحفاظت از مالكيتهاي ذهني مي گردد.

مديريت فرآيند كسب و کار  يك فناوري نوظهور است كه هدفش ارائه راه حلهاي نرم افزاري، براي دستيابي به خودكارسازي و استاندارد كردن فرآيندها ميباشد.BPM  به دليل قابليتي كه در كاهش عمده فاصله بين اهداف راهبردي كسب وكار ، و پياده سازي راه حلهاي نرم افزاري دارد، با توليد و به كار اندازي سنتي نرم افزار در سازمانهاي بزرگ متفاوت است. BPM عبارت است از يك رويكرد نظام يافته و ساختار يافته براي تحليل، ارتقاء، كنترل و مديريت فرآيندها با هدف بهبود كيفيت محصولات و سرويسها

مديريت فرايند كسب و كار يك مفهوم مديريتي همه جانبه است كه به فهم و درگيري مديريت ارشد، سيستمهاي اطلاعاتي فرايند آگاه، مسئوليت پذيري خوب تعريف شده و يك فرهنگ پذيرا براي فرايندهاي كسب و كار و چالشهاي آن نيازمند استBPM  بر مبناي معماري فرايندي كه روابط داخلي مابين فرايندهاي كليدي كسب و كار همراه با امكان پشتيباني فرايندها و همسويي آنها با استراتژي ها، اهداف و سياستهاي يك سازمان را همسو مي كند، پايه گذاري شده است BPM  با ايجاد تغيير رويكرد سازماني از عملكرد محوري به فرايند محوري، روشهاي مورد نياز براي همسويي فرايندهاي كسب و كار با اهداف استراتژيك و نيازهاي مشتري كه در جهت انجام كسب وكار موثر مورد نياز است را ارائه می کند. با توجه به شناخته شدن اهميت BPM بعنوان يك رويكرد مديريتي، تعداد توليد كنندگان و مشاوراني كه در زمينه محصولات و سر ويسهاي سيستم هاي BPM در حال فعاليت هستند روبه رشدبوده وسيستمهاي BPM بر اساس توسعه در دو حوزه IT و كسب و كار بنيان نهاده شده است.