تعریف_فرایند

فرایند عبارتست از یک سری فعالیت های مرتبط به هم که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می شوند.

فرایند به عنوان مجموعه ای از کارها و فعالیت های درون سازمانی است که هدف واحدی را برآورده می کند و می تواند خروجی های مشخصی را از ورودی های مشخص تولید کند. هر فرایند از مجموع زیرفرایندهای داخلی که ممکن است دارای ویژگی توالی در اجرا یا  اجرای همزمان باشند تشکیل شده است در واقع این زیرفرایندها بیان کننده نفطه شروع و پایان فرایند می باشند.

فرایند را می توان یک زنجیره ارزش دانست که هرمرحله ارزشی به مرحله قبل می افزاید. بنابراین فرایندهای کسب و کارعبارتند از فعالیت های اساسی در سازمان که محدود به مرزهای وظیفه ای نیستند و منابع انسانی،مهارتهای مدیریتی و فناوری را به منظور تمرکز سازمان بر استراتژی ایجاد ارزش برای ذینفعان و بخصوص مشتریان به هم مرتبط می کنند. فرایندهای کسب و کاربا فرایندهای کاری فرق دارند. فرایندهای کاری فعالیت هایی هستند که کاملاً در کنترل یک بخش خاص هستند و در واقع در مرزهای وظیفه ای محدود شده اند.