ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سيستم ها و فرایندهای عملياتی و افراد و گروه هایی است که برای نيل به هدف تلاش می کنند

آن مجموعه راه هایی است که کار را به وظایف مشخص تقسيم می کند و هماهنگی ميان آنها را فراهم می کند

ساختار، توزیع قدرت در سازمان را نشان می دهد و صرفا یك سازوکار هماهنگی نيست بلکه فرایندهای سازمانی را تحت تأثير قرار می دهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختيار و ارتباطات دلالت دارد

. و روابط گزارش دهی، کانال های ارتباط رسمی، تعيين مسئوليت و تفویض اختيار تصميم گيری را روشن میسازد

به وسيله ساختار سازمانی عمليات و فعالیت های داخل سازمان، آرایش می یابد و خطوط مسئوليت واختيار مشخص می شود.

سنگ زیرین ساختار، نقشهای افراد در سازمان و الگوی روابط ميان نقشها، ساختار سازمانی را شکل می دهد، بنابراین ساختار را می توان انتظارات موجود از هر نقش و ارتباط ميان آنها دانست. این نقش ها اغلب بوسيله شرح پست ها و شرح شغل ها و اسناد مکتوب که حوزه مسئوليت و دامنه فعاليت هر شغل را مشخص می کنند، جنبه قانونی می یابد

بين ساختار سازمانی و نمودار سازمانی تمایز قایل می شوند. ساختار سازمانی که مفهوم کلی تری است، بوسيله نمودار سازمانی نشان داده می شود

در نمودار سازمانی؛ روابط اختيار، کانال های ارتباط رسمی و گروه های کاری رسمی و خطوط رسمی پاسخگویی نمایان است.

بنابراین می توان گفت ،ساختار آیينه تمام نمای قواعد، مقررات، رویه ها، استانداردها، جایگاه تصميم گيری، نحوه ارتباطات، تفکيك بخش ها ،مشاغل و تلفيق آنها و سلسله مراتب اختيارات است. مفهوم نسبتا ساده و ملموس از ساختار به شکل نمودار سازمانی، نمایان میشود که یك نماد قابل رؤیت از کل فعاليت ها، شيوه های ارتباطی و فرایندهای سازمانی است. پس می توان اینگونه استدالل کرد که نمودار سازمانی، تلخيص و تجریدی از واقعيت ساختار سازمانی است

ایجاد یك ساختار برای استفاده بهينه از منابع باید اولویت اول اقدامات و فعاليت های مدیریتی شما به عنوان مدیر ارشد در آغاز برنامه های تغيير در سازمان باشد. پس باید در شروع کار، منابع در اختيار خود را به طور خاص ارنج کرده و به آن الگویی مناسب ببخشي

structure