مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اخلاقی دارای جایگاه ویژه ای در زندگی فردی و اجتماعی انسانها می باشد.و از آنجا که مسئولیت اجتماعی در ذیل مسئولیت اخلاقی تعریف می شود، بدیهی استدارای چنین اهمیت و ‌جایگاهی خواهد بود. اما هر جا حرف از مسئولیت اجتماعی به میان می آید باید به اراده انسانی نیز توجه گردد.چرا که اغلب ‌مسئولیت را مبتنی بر اراده آزاد می دانند. و عملاً فردی که مجبور و فاقد اختیار می باشد را نمی توان مسئول ‌دانست. بدین منظور مسئولیت و اراده انسان، به شدت به هم وابسته می باشند.

ازآنجاكه انسان موجودي اجتماعي است و از لحظة تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر ميبرد و پيوسته با انسانهاي ديگر در تعامل است، همواره بايد ياد بگيرد چگونه در جمع زندگي و نيازهاي خود را ارضا كند. براي اين كار آموختن مهارتهاي اجتماعي لازم است. فرد طي فرآيند جامعهپذيري اين مهارتها را فراميگيرد و يادگيري درست آنها ميتواند به شكلگيري مسئوليتپذيري اجتماعي منجر شود.

مسئوليتپذيري اجتماعي نوعي احساس التزام به عمل يا واكنش فردي در موقعيتهاي گوناگون به دليل تقيد به ديگران است. نوعي احساس تعهد و پايبندي به ديگران، تبعيت از قواعد و معيارهاي اجتماعي و درك قواعد گروهي كه در ذهن فرد شكل گرفته است و بر رفتارهاي او اثر ميگذارد.

در مسئوليتپذيري اجتماعي فرد گرايش مسئولانه دارد، براي فعاليت به صورت مسئولانه احساس شايستگي ميكند، دربارة فعاليت مسئوليتپذيرانه خود را اثرگذار احساس ميكند و اعمال مسئولانه انجام ميدهد.

مسئوليت حاصل سه ويژگي تشخيص، تصميم و خلاقيت است. بنابراين اشخاص مسئوليت پذير باوجدان، مطمئن، جدي و احتمالًا مقرراتي هستند.

کودکان بی سرپرست

توانخواهان