دریافت پیام

مسیر ارتباطی

مشهد.بلوار جانباز. مجتمع نیکا.طبقه 8.موسسه کسب و کارهوشمندمانا

مشهد.بلوار شهیدصادقی.مابین 13 و 15 . اتاق اصناف مشهد

تلفن همراه: 09155252870

Email: kazemi.seyedjamal@gmail.com

Telegram:@kazemi5252870aram

Instagram:ja.mal7722